Co znamená pojem šetrná budova?

V dnešní době šetrná budova reprezentuje jednu z mnoha nových a vzrušujících příležitostí udržitelného rozvoje, jak v národním, tak v globálním měřítku. Životní prostředí, ekonomie a příroda ovlivňuje nás všechny, a proto se musíme snažit se přiblížit zpět k přírodě co nejšetrnějším způsobem. Právě pro tyto účely byla vytvořena brožura, základní souhrn všech faktů, které by běžný užival a nadšenec šetrného stavebnictví obecně měl dodržovat, tak aby vznikla harmonie mezi ním a budovou. Šetrné budovy jsou jasným krokem vpřed trvalé udržitelnosti a symbióze přírody, staveb a člověka. Pojďme společně projít všechny základní a určující faktory.

Šetrné budovy

Mají inteligentní přístup ke spotřebě energie
• Minimalizují energetickou spotřebu ve všech podlažích budov v rámci životního cyklu budovy, nové a renovované budovy jsou pohodlnější a přináší nižší finanční náročnost na provoz a údržbu, uživatelé budov jsou v přímé interakci se šetrnými způsoby postoje k životnímu prostředí.
• Integrují obnovitelné a nízko karbonové technologie do běžných energetických procesů budov.

Střeží naše vodní zdroje
• Odkrývají nové cesty zlepšení kvality pitné vody, chytře používají odpadní vody a celkový vodní management, zadržují vodu pro bezpečné použití ve vnitřním provozu budov, hledají inovativní cesty v oblasti spotřeby, kterou se obecně snaží minimalizovat.
• Zvažují dopad staveb na přírodní rezervoáry a drenážní infrastrukturu v dotčených oblastech, objevují nové cesty zlepšení kvality pitné vody, používají odpadní vody a upravují její management, zadržují šedou/dešťovou vodu pro bezpečné použití ve vnitřním provozu budov.

Minimalizují odpad a maximalizují jeho znovu-použití
• Snaží se používat víceméně trvanlivé materiály, čímž generují menší množství odpadu, berou v úvahu životní cyklus budov, na základě kterého provádějí návrhy způsobů likvidace odpadů a jeho znovupoužití.
• Zapojují uživatele budov do procesu znovu-využití a recyklace materiálů.

Představují zdravý životní styl
• Zajišťují přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostředí, a současně dbají na kvalitu vzduchu vnitřního prostředí prostřednictvím ventilačních systémů, správným výběrem materiálů a chemických přípravků eliminují počet emisí.
• Zapojují přirozené denní světlo - ukazují uživatelům komfort a potěšení z prostředí okolo nich, a současně snižují spotřebu energie.
• Budovy jsou navrhovány tak, aby byly optimální jak pro zrakový tak i pro sluchový vjem. Odpovídající zvuková izolace hraje důležitou roli v koncentraci, zotavení a přináší přirozeně dobrý pocit.
• Zajišťují komfort pro uživatele budov, pomáhají udržet správné pokojové teploty a to i během střídání ročních období za pomoci managementu budov a monitorovacích systémů.

Vytvářejí krajinný ráz
Napomáhají k rekultivaci a revitalizaci znečištěných ploch, vytvářejí „zelené“ prostory.
Hledají cesty pozitivní obnovy urbanizovaných oblastí, přibližují přírodu k zastavěným aglomeracím, rozpoznávají, že urbanismus je nedílnou součástí při budování krajinného rázu, zajišťují biodiversitu.

Budují odolnost a flexibilitu
• Adaptují se do okolního prostředí, zlepšují ochranu proti povodním, zemětřesení, požárům, čímž chrání majetek uživatelů.
• Navrhují flexibilní a dynamických prostor, zvažují všechny úrovně životního cyklu budov.

Link pro download brožury: What's the green building and why does it matter?

     
reklama reklama