Vše o AFI Karlín

KONTEXT

Karlín je zajímavá a pestrá čtvrť s dobrým urbanistickým měřítkem. Její charakter je přátelský a kultivovaný, plný života, rozmanitosti a kultury. Karlín je bývalým pražským předměstím. Leží v údolní nivě Vltavy mezi Libní a Novým Městem a je vymezen oblastmi VltavaTěšnov – úpatí vrchu VítkovŠvábkyLibeňský most.  Karlín se posledních 10 let nachází ve fázi mohutného rozvoje a přerodu a je vynikajícím příkladem úspěšné regenerace s výjimečným počtem přeměněných brownfieldů a průmyslových areálů.

V kontextu Karlína, kde se mísí residenční bloky s původními továrnami (solitery), spatřujeme výjimečnost pozemku a stavby AFI Karlín Butterfly ve třech podstatných momentech. Budova zde tvoří zakončení axiální ulice procházející celou čtvrtí podél úpatí Vítkova, nachází se na rozhraní zástavby ortogonálních bloků a bloků s diagonální geometrií s dominantou školy na Lyčkově náměstí, se kterou sympatizuje a jako jedna z mála nových administrativních budov se těší těsné blízkosti a majestátnosti zeleně vrchu Vítkova.

Moderní budova, zjevně koncipovaná jako „přátelská“ a příjemná na dotyk, je obklopena čtyřmi tematickými zahradami - sever (zima), jih (léto), východ (jaro) a západ (podzim). Tyto veřejně přístupné zahrady k sobě lákají návštěvníky, iniciují dialog mezi budovou, čtvrtí a lidmi žijícími a pracujícími v sousedství.

ARCHITEKTURA

Překvapivý a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Tvar byl navržen jako koncepční spojení dvou protichůdných fenoménů.  Reaguje na historii strojírenských továren Karlína – reminiscence pístů a zároveň asimiluje organický charakter Vítkova. Výsledkem je překvapující nová identita budovy s bohatě vypracovanými detaily fasád, otevřenými zahradami a přátelskou tváří ke svému okolí.

AFI Karlín BUTTERFLY byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Byla navržena s cílem vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem. Výsledná budova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu budova stála odjakživa.

Dynamiku AFI KARLÍN BUTTTERFLY podporují její fasády – proměňují stavbu v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí. Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem složeným z vysoce kvalitního trojitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších elektricky ovládaných textilních žaluzií, kovových izolovaných panelů KINGSPAN a více než 40 000 živých rostlin s automatickým zavlažováním. Přirozené větrání zajišťují kovové panely v systému zasklení.

Centrální atrium bylo navrženo jako prostor, kterým budova „dýchá“, kde mohou lidé vyjít ven a přitom být stále uvnitř. Je to multifunkční prostor s duální psychologií – obvykle je to místo k rozjímání, kde člověka obklopují křivky, objímá zeleň a uklidňuje zvuk tekoucí vody – ale může to být i prostor pro různé akce, aktivní, živý a kulturní.

PROGRAM

Z hlediska funkce je AFI KARLÍN BUTTERFLY typický developerský projekt s přízemím určeným pro maloobchodní využití, showroomy, obchody, kavárny a restauraci. Budova tu nabídne svým uživatelům vybavenost a tím podpoří ve zdejší čtvrti společenský uliční život. V přízemí v Pernerově ulici (severní fasáda) budou maloobchodní jednotky, obchody a kavárna, na jižní straně směrem k Vítkovu budou showroomy a restaurace, kuchyň a kanceláře správy budovy.

Nad přízemím se nachází pět podlaží s kancelářemi typu open space s přibližně 1980 m2 užitných ploch na každém podlaží v každém křídle, které lze rozdělit na maximálně osm nájemců, v případě požadavku trhu na menší nájemce. Jedná se o strategii flexibility, v níž se budova může přizpůsobit jakémukoli vývoji a požadavkům trhu.

Dvě podzemní podlaží jsou primárně určeny pro parkování, dále pak pro technické prostory a je zde i možnost umístění archivů.

PARKOVÁNÍ/SLUŽBY

Vjezd a výjezd do garáží je situován jihovýchodně od budovy samostatně umístěnou krytou rampou s příjezdem z Pernerovy ulice. Krátkodobé parkování na povrchu je zajištěno jednak vedle vjezdu do podzemních garáží a dále za budovou s vjezdem z Korybutovy ul. Celkový požadavek na parkování přibližně 300 vozidel je plně uspokojen v dvoupodlažních garážích.

Služby a odvoz odpadků jsou zajištěny z Korybutovy ulice nebo z první úrovně parkingu.

EKOLOGIE

Záměrem projektu AFI KARLÍN BUTTERFLY nebylo pouze realizovat atraktivní, zelený, originální a naprosto unikátní projekt, ale také nabídnout na trhu inteligentní budovu s ekologickou certifikací BREEAM. Cílem byla energetická úspornost a to, aby její provozní stránka a komfort byly podporovány ekologickou kvalitou.

Geometrie a orientace budovy AFI KARLIN BUTTERFLY nepochybně přispívá ke snižování tepelných zisků, jelikož pouze malé procento ploch je přímo orientováno na jih nebo západ. Dále jsou fasády kryty automatickým textilním stíněním, izolujícími vertikálními zahradami a vysoce kvalitním trojitým zasklením, které slouží ke snížení tepelných zisků/ztrát a tím ke snížení provozních nákladů. K zavlažování svislých zahrad se využívá recyklovaná dešťová voda zachycovaná do nádrže pod vstupní plochou. Přirozené větrání probíhá přes izolované kovové ventilační panely umístěné v cca každém druhém kancelářském modulu (2,7 m).

Nejdůležitějším faktorem v ekologii komerční kancelářské budovy, vedle její orientace a vhodně navrženého obvodového pláště, je IBM nebo IBS systém počítačově řízeného topení, chlazení, větrání a osvětlení. Tento sofistikovaný systém řízení celoročně monitoruje a automaticky seřizuje spotřebu energie budovy podle venkovních podmínek a vnitřních potřeb.

Pro parkové úpravy byly pečlivě vybrány původní nebo v místě obvyklé druhy rostlin, které vyžadují minimální nebo dokonce žádné zavlažování. Navíc byla navržena recyklace dešťové vody a její využití jako šedé vody, pro potřebu minimálního zavlažování nebo případně i pro fontány.

TECHNOLOGIE

Chlazení

Budova je navržena s ohledem na snížení tepelných zisků a zajištění příjemného, zdravotně nezávadného vnitřního prostředí. To vedlo k návrhu a realizaci řady opatření včetně instalace několika oddělení chladících systémů, které zajišťují distribuci chladu s ohledem na odlišné funkce a provozní potřeby např. hlavní chladící systém, systém chlazení serveroven, technologické chlazení, …

Zdrojem chladu pro hlavní chladící systém je dvojice vodou chlazených kompresorových jednotek, které jsou umístěné v suterénu. Odpadní teplo z kondenzátorů pak odvádí suché chladiče umístěné na střeše objektu.

Jako distribučními prvky chladu jsou upřednostněny chladící trámy (IS) před fancoily (FCU), které zajistí rovnoměrnou distribuci chladu do prostoru bez nepříjemných proudů chladného vzduchu do prostoru obsazeného lidmi.

Topení

Vytápění budovy je zajišťováno centrálním zdrojem, v tomto případě tlakově nezávislou předávací stanicí, systémem trubních rozvodů, otopnými tělesy a centralizovaným řízením a monitoringem.

Výstupní teplota ze zdroje je řízena s ohledem na vnější teploty, tedy na základě ekvitermní regulace. Vysoce sofistikovaný systém armatur, oběhových čerpadel a čidel pak zajišťuje rovnoměrný rozvod tepla do všech částí objektu.

Jako koncové distribuční prvky tepla byly upřednostněny nízké lavicové konvektory, zde bylo dbáno na tvarově kompaktní řešení, nerušící vnější vzhled budovy a zároveň umožňující snadnou údržbu.

Ventilace

Pro budovu byl navržen systém strojního větrání doplněný o větrací klapky ve fasádě, které zajišťují nouzové přirozené provětrání. Navrhovaná koncepce klimatizačních a větracích zařízení vychází z provozních účelů jednotlivých místností, z normativních kritérií a samozřejmě z požadavků uživatele.

Navržená vzduchotechnické zařízení zajišťují větrání veškerých vnitřních prostor. Pro kancelářské prostory a obchodní plochy vytváří vzduchotechnika v součinnosti s topením a chlazením ucelený systém klimatizace, tedy zajišťuje vytvoření optimálních podmínek a pohody vnitřního prostředí. Vzduchotechnika zde zajišťuje přívod upraveného čerstvého vzduchu pro osoby, u kanceláří pak také potřebný primární vzduch pro systém chladících trámů.

Pro restaurační provoz v přízemí byly navrženy dva oddělené systémy vzduchotechniky, které zajišťují větrání a eliminaci tepelných zisků pro vytvoření optimálních podmínek vnitřního prostředí, jak v zákaznické, tak i technologické části provozu a to bez vzájemného ovlivňování.

Jednotlivá strojní zařízení jsou umístěna na střeše objektu za akustickými clonami, které jednak zajišťují minimální únik hluku do okolí stavby a za druhé jsou významným prvkem fasády, zajišťujíc její kompaktní výraz. Umístění všech technologických strojů na střeše je důsledkem polohy objektu v záplavové zóně Vltavy.

ZÁVĚR

Architekti jsou snílci a stavitelé. Představujeme si mnoho fantastických míst, objektů a prostor, které by mohly přispět ke zvýšení hodnoty měst a podpoření jejich charakteru. Cílem je, aby naši práci oceňovali uživatelé i pozorovatelé a doufáme, že náš profesionální přístup přispěje k vytváření a realizaci kvalitního architektury.

Společnost CMC navrhla AFI KARLIN BUTTERFLY jako přátelskou a inteligentní kancelářskou budovu, která si nejprve získala důvěru investora AFI EUROPE a v průběhu projektu přesvědčovala o své kvalitě další, kteří se na jejím vzniku podíleli. Společně s GD stavby IMOS Brno, a.s. a dodavateli částí fasád Nevšímal, a.s. a Němec s.r.o. jsme přesvědčeni, že jsme Karlínu přispěli moderní a jedinečnou stavbou, doslova živoucí budovou, která je nepřehlédnutelná a zároveň velmi citlivě reaguje a zapadá do svého okolí.

 

     
commercial commercial